พัฒนาทักษะและชุดความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมโลกยุค 5.0
โครงการ SI SPHERE ของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT – UN Global Compact Network Thailand) เครือข่ายท้องถิ่นของ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งหมายที่จะบ่มเพาะทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในสังคมยุค 5.0 ในด้านเทคโนโลยีที่ควบคู่กับการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคเทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างความพร้อมทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งจากภายใน
โดยมีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนสามารถทำงานร่วมกับ AI สามารถใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืน ภายใต้ concept “SI Beyond AI”
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป SI SPHERE ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อเยาวชน ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี (AI and Technology) และด้านทัศนคติและกรอบความคิดด้านการพัฒนา (Soft Skills) โดยร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกและพันธมิตรในการจัดกิจกรรมและจัดอบรม จากจุดเด่น และความถนัดของแต่ละองค์กร
พันธกิจ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาคธุรกิจ (คอร์สออนไลน์, คอร์สออนไซต์, ค่ายอบรม, ศึกษาดูงานตามบริษัท)
เป็นแหล่งชุมชน และ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนที่สนใจในการพัฒนาตนเอง
เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเยาวชนกับภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน หรือทำโครงการ รวมไปถึงการฝึกงาน

3 เสาทักษะ
ของ SI SPHERE

พัฒนาทักษะและชุดความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมโลกยุค 5.0
ที่มาพร้อมกับการเติบโตของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์
Sustainability
ความยั่งยืน
ปกป้องครบวงจร ทั้งบน
เครือข่าย และแอปพลิเคชัน
ตามมาตรฐานโลก
Technology & AI
เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์
ระบบป้องกันทันท่วงที ดูแลความปลอดภัย แบบ
เรียลไทม์ ตลอด 24ชม.
Soft Skills
ทักษะทางสังคม
ร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก เพิ่มความปลอดภัยครอบคลุมทุกโซลูชัน
ผู้สนับสนุน
ข่าวอัพเดท
ทั้งหมด
ติดต่อ

About BHR Academy
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการประกอบธุรกิจของตนเพื่อสร้างผลกำไรและรายได้ ตลอดจนส่งมอมสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมแล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจของตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ต้องมีการป้องกันไม่ให้การดำเนินธุรกิจของตนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสร้างผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลใดก็ตาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจในไทยดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ทั้ง 17 ประการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme – UNDP) จัดตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR Academy: Business and Human Rights Academy)” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการนำหลักการและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีไปใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยคาดหวังว่าจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการอบรมสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
What we do
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมมีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยจะมีการจัดฝึกอบรมหลายรุ่นและหลายหลักสูตร ตลอดจนยังมีการให้บริการฝึกอบรมเนื้อหาเชิงลึกภายในองค์กร (In-house training)
Dialogue on Business and Human Rights
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights) และระดับภูมิภาค เช่น งานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Bangkok Business and Human Rights Week) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สังคมและระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจมีการพัฒนาและการดำเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม